Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky eshopu

OBCHODNÍ PODMÍNKY
                                                                                    obchodní jméno: ZT Gronych s.r.o.
                                                                           se sídlem Na Vyhlídce 289, Ruda nad Moravou
                                                                                        identifikační číslo: 097 13 409

                                                                            zapsané u KS v Ostravě oddíl C, vložka 83995
                                                      Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

                                                                   Provozovna : Zábřežská 66,  78701 Šumperk, www.gronych.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ZT Gronych s.r.o. se sídlem Na
Vyhlídce 289, 78963 Ruda nad Moravou, identifikační číslo: 097 13 409 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.
1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je
prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.gronych.cz (dále jen „webová
stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je
právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
samostatného výkonu povolání.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5. Znění obchodních podmínek mùže prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti
vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského
rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní mùže kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V
případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, mùže kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní
obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím
v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost
ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající mùže zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svùj uživatelský účet déle než dvanáct
mìsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není
povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou
uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatkù. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou
zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace
o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech,
kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

 

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky
kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení
objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího
uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané
náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím
zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředkù na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé
kupujícímu při použití komunikačních prostředkù na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové
připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍA PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy mùže kupující uhradit prodávajícímu
následujícími zpùsoby:
  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Žižkova 1 , 78701 Šumperk při převzetí zboží
  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  bezhotovostnìm převodem na účet prodávajícího č. 296145435 / 0300 ,Eurové platby IBAN CZ05 0300 0000 0002 9682 5430, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“)
  bezhotovostnì prostřednictvím platebního systému, bezhotovostnì platební kartou
  prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i
náklady spojené s dodáním zboží.

3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 obchodních
podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnù od uzavření kupní smlouvy, před dodáním zboží.

5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu
splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví
prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po
uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které
podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich
původní obal.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s
ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnù od převzetí
zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhù zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhùta
ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené
v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy mùže kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž
tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy mùže kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@gronych.cz.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí
být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnù od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemùže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od
kupujícího do čtrnácti (14) dnù od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným zpùsobem, jakým je prodávající
od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či
jiným zpùsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od
kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté penìžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí
nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na
vrácení kupní ceny.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí
prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s
rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVAA DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. V případě, že je zpùsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto zpùsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3. V případě, že je z dùvodù na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným zpùsobem, než bylo uvedeno
v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným
způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího
o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li
prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA ZVADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v
době, kdy kupující zboží převzal:
           1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo
výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
           2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu
obvykle používá,
           3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení
určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
           4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
           5. zboží vyhovuje požadavkùm právních předpisù.

3. Ustanovení uvedená v čl. 7 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží zpùsobené jeho obvyklým
užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v prùběhu šesti měsícù od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je prijetí reklamace možné
s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnìní reklamace se
považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady mùže upravit reklamaèní řád
prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVAA POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm.
  e) občanského zákoníku.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelù zajišuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@gronych.cz.
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajù vykonává Úřad pro ochranu osobních údajù. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném
rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisù.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÙ

Prohlášení o ohraně osobních údajů

 

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce:

 

Firma: ZT Gronych s.r.o.

Sídlo: Na Vyhlídce 289, 78963 Ruda nad Moravou

Prodejna: Zábřežská 66, 78701 Šumperk

ičo:   09713409

DIČ: CZ09713409

 

Tel.: 603378480

E-mail: info@gronych.cz

 

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

 

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem doručení objednané zásilky nebo realizaci nabízené služby na základě plnění uzavřené smlouvy. K doručení zásilky potřebujeme Jméno, Příjmení, Dodací adresu, Fakturační adresu, E-mail a platební údaje dle typu platby.

 

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy vzniklé při odeslání objednávky, a to k těmto účelům:

 • Informování o stavu objednávky.

 • Doručení objednaného zboží.

 • Založení osobního účtu s možností nastavení vašeho soukromí.

 • Vyřízení případné reklamace.

 • Informace o produktových novinkách.

 

E-mailovou adresu potřebujeme také k tomu, abychom vás mohli informovat o slevách a speciálních akcích, soutěžích a dalších zajímavých novinkách. K této rozšířené marketingové komunikaci musíte dát vědomý souhlas. Souhlas probíhá potvrzením e-mailu, který vám byl zaslán na základě odeslání objednávky nebo vyplněním formuláře pro registraci k těmto e-mailům.

 

 

Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odstranit. Tuto možnost naleznete v patičce každého e-mailu nebo v sekci soukromí ve svém účtu. Obrátit se můžete i na výše uvedený e-mail na pověřenou osobu.

 

Jaké osobní údaje sdílíme s třetími stranami?

 

E-shop je napojen na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu. Kompletní přehled aplikací třetích stran, které náš e-shop používá, naleznete ve svém účtu v sekci Soukromí.

 

Pokud jste neodeslal objednávku a nemáte vytvořený osobní účet, tak e-shop nepředal žádná osobní data třetí aplikací třetí strany. Přes aplikace třetích stran shromažďujeme informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

 

Doba zpracování osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy. Řídíme se vznikem kupní smlouvy, který začíná doručením objednávky nebo odesláním souhlasu pro marketingovou komunikaci. Tato doba je 2 roky. Po této době archivujeme pouze zákonem dané dokumenty.

 

Jak využíváme Cookies

 

Využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh e-shopu. Ukládáme oblíbené produkty, produkty přidané do košíku nebo produkty v porovnání. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě e-shopu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní.

 

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

 

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

  1. Anonymizace osobních údajů.

  2. Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů.

  3. Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

  4. Víceúrovňový firewall.

  5. Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů. 

  6. Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií.

  7. Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.

  8. Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

 

Jak můžete kontrolovat osobní údaje, které jste poskytl/a?

 

Pokud jste naším zákazníkem (odeslal jste alespoň jednu objednávku), je vám zpřístupněn osobní účet. Zde v záložce soukromí naleznete přehled osobních dat, které o vás ukládáme a za jakým účelem je zpracováváme.

 

Naleznete zde i přehled třetích stran, které zasahují do našeho e-shopu a kterým předáváme vaše osobní údaje.

 

Zde máte možnost řídit souhlasy s používáním vašich osobních dat a je zde možnost, také odvolat souhlasy nebo celý váš účet a vaše osobní údaje smazat.

 

 

Obecná ustanovení

 

 1. Zákazník poskytuje své osobní údaje prodávajícímu za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

 1. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

 

 1. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 1. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  - požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení,
  - požadovat na prodejci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav

 2. Požádá-li kupující o informacích ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.  

 3. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

 4. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)


 

Obchodní podmínky jsou platné od 25.5.2018 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

 

11. DORUČOVÁNÍ

1. Kupujícímu mùže být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou
kupujícím v objednávce.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí
českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisù.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných
ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek
vyžadují písemnou formu.

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Zahradní technika - Gronych, Zábřežská 66, 78701 Šumperk, adresa
elektronické pošty info@gronych.cz, telefon 583224823, 603378480.

V Šumperku dne 01,01,2014

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
(Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je
třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do
zásilky s vráceným zbožím).
Adresát
Internetový obchod:                      www.gronych.cz
Adresa prodejny:  ZT Gronych s.r.o., Zábřežská 66, 78701 Šumperk
IČ/DIČ: 09713409 / CZ 09713409
E-mailová adresa: info@gronych.cz
Telefonní čísla: 583224823, 603378480, 777614092
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží
........................................................................................................... Ks ............
........................................
Datum objednání: ........................................
Datum obdržení: ..........................................
Číslo objednávky: ........................................
Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány zpùsobem
................................................................................. a budou navráceny zpět zpùsobem (v případě převodu na
účet prosím o zaslání čísla účtu)
...................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Email:
Telefon:
V .............................................. Dne.........................
Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)